Ausfluch 2019

Den 13 an den 14 September waren mer an den Pairi Daiza Park an d’Scheffshiewewierk zu Strepy-Thieu kucken.

Marche Gourmande Warnach

Den 28. Abrell 2019 waren mer zu enger Equipp op d´Marche Gourmande zu Warnach. Organiseiert vun www.altitude440.be

Grouss Botz 2019

Fierkelsmaart 2019 zu Rammerich