Duerch d‘Covid-19 – Pandemie kenne mir dëst Joër leider kee Beaujolaisowend a gewinnter Form ofhalen.  
Duerfir bidde mir Ierch dëst Joër „À emporter“ a „Livraison à domicile“ un.
– „À emporter“ kënnt Där ofhuelen zu Holtz beim Festsall den 20. November
tëschent 18h30 an 20h00.
– “Livraison à domicile“ (Gemeng Rammerich an Gemeng Ell) hudd der de Choix: 
-bis 19h00 oder bis 20h00
Um Menu stinn:
Kéisteller  14€
Charcuterie-Teller  14€
Fläsch Beaujolais (Georges DuBoeuf) 12€
Fläsch Rouden (Creyssels Syrah) 12€
4er-Pack Béier Funck-Bricher 10€
Bezuele kënnt der bis den 14.November op BCEE  LU72 0019 3755 5249 2000 oder Cash den Owend selwer.
 

Online-Reservatiounen leider nemmi meiglech.
Merci